Žiadosť o prevod licencie

Výňatok z Licenčného dojednania, jeho podmienky boli inštaláciou alebo používaním programu užívateľom prijaté.

  • Práva k užívaniu (autorské práva sú majetkom firmy RAALTRANS) sú voľne neprenositeľné, t.z., že každá firma ich musí získať od držiteľa autorkých práv.
  • Užívateľ nesmie práva k užívaniu prevádzať na iný subjekt, predávať, požičiavať či prenajímať ich, alebo iným spôsobom umožniť užívanie tretej strane. Ďalej nesmie upravovať alebo zahrňovať do iného produktu.

Celé znenie licenčného dojednania nájdete po prihlásení do master užívateľa.

!!! Žiadosti o prevod licencie posielajte na info@raal.cz !!!

Pre bližšie informácie volajte na telefón +420 495 217 481 alebo na e-mail info@raal.cz.