Žiadosť o prevod licencie

k užívaniu programu RAALTRANS Editor

Výňatok z Licenčného dojednania, jeho podmienky boli inštaláciou alebo používaním programu užívateľom prijaté.

  • Práva k užívaniu SW RAALTRANS (autorské práva k nemu sú majetkom firmy ComArr,s.r.o. Pardubice) sú voľne neprenositeľné, t.z., že každá firma ich musí získať od držiteľa autorkých práv za cenu uvedenú v cenníku (www.3gger.com).
  • Užívateľ nesmie práva k užívaniu SW prevádzať na iný subjekt, predávať, požičiavať či prenajímať ich, alebo iným spôsobom umožniť užívanie SW tretej strane. Ďalej nesmie upravovať alebo zahrňovať SW do iného produktu.

Celé znenie licenčného dojednania nájdete v základnom menu programu RAALTRANS Editor, v sekcii "Nápoveda".

!!! Prevod z právnickej osoby na právnickú osobu sa neumožňuje s výnimkou situácii vyplývajúcich z platnej legislatívy !!!

VÝNIMKY PRE PREVOD PRÁV K UŽÍVANIU PROGRAMU RAALTRANS EDITOR:

  1. Prevod užívateľských práv medzi najbližšími rodinnými príslušníkmi - fyzickými osobami (rodič - potomok). Nie medzi súrodencov. [ Vyplniť žiadosť ]
  2. Prevod vyplývajúci z platnej legislatívy (právne nástupníctvo, dedičstvo, atď.) [ Vyplniť žiadosť ]
  3. Prevod v prípade, kde fyzická osoba je podľa Výpisu z obchodného registra jediným spoločníkom právnickej osoby. [ Vyplniť žiadosť ]

 

Poplatok za prevod licencie je 10% z cenníkovej ceny prevádzaného programu.

Pre bližšie informácie volajte na telefón +420 466 889 221 alebo na e-mail raal@comarr.cz.